Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές γιορτές σε νηπιαγωγεία της Θράκης και της Πελοποννήσου.

Η  εργασία των Μαραντά Ευαγγελία και Κανάνι Ελόνα εστιάζει στη καταγραφή και ερμηνεία των επιλογών των νηπιαγωγών κατά την οργάνωση και τη διεξαγωγή εθνικών και θρησκευτικών γιορτών στο σύγχρονο νηπιαγωγείο. Παρουσιάζει μια συγκριτική έρευνα μεταξύ σχολικών γιορτών που έλαβαν χώρα σε νηπιαγωγεία με πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό από δύο σαφώς διακριτές περιοχές της Ελλάδας. Η μία σε ένα νηπιαγωγείο της Θράκης, και συγκεκριμένα της Ξάνθης, με μικτό μαθητικό πληθυσμό (ελληνόγλωσσους χριστιανούς και τουρκόγλωσσους μουσουλμάνους μαθητές, με την δεύτερη ομάδα να υπερισχύει αριθμητικά) και η δεύτερη σε ένα νηπιαγωγείο της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα της Κορίνθου, με μικτό πληθυσμό (παιδιά ελληνόγλωσσων χριστιανών Ελλήνων πολιτών, και παιδιά χριστιανών μεταναστών από διάφορες χώρες των Βαλκανίων, με τη πρώτη ομάδα να υπερισχύει αριθμητικά). Η εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας πραγματοποιήθηκε με βάση τη μελέτη της σχετικής διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Διαπιστώσαμε, λοιπόν, πως δεν υπήρχε έρευνα προπτυχιακού, τουλάχιστον, επιπέδου που να καλύπτει το συγκεκριμένο πεδίο και να εξετάζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές με διαφορετικό διαπολιτισμικό υπόβαθρο στο πλαίσιο των σχολικών γιορτών, είτε θρησκευτικών είτε εθνικών. Η αρχική μας υπόθεση και με βάση πάντα την εμπειρία μας, ήταν ότι οι μαθητές αυτοί συχνά περιθωριοποιούνται και δεν καλούνται να εμπλακούν καθόλου. Η έρευνα με τις θέσεις των νηπιαγωγών, έδειξε πως ενώ σε πρώτο επίπεδο μια τέτοια κατάσταση υπάρχει, δεν αποτελεί τον απόλυτο κανόνα και υπάρχουν αρκετές προσπάθειες ένταξης των μαθητών. Τα συμπεράσματα μας, έτσι, επιβεβαιώνουν ως ένα βαθμό τις αρχικές μας υποθέσεις. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας και με βάση της μελέτη της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας γίνεται μια εκτενής αναφορά στους βασικών όρους που χρησιμοποιούμε καθώς και στα εκπαιδευτικά μοντέλα που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στο ρόλο της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στην επιτυχημένη εφαρμογή των σχολικών εορτών αλλά και τον ρόλο αυτών στο σύγχρονο νηπιαγωγείο. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, περιγράφονται οι 6 στόχοι της εργασίας, τα ερευνητικά εργαλεία και η μεθοδολογία της έρευνας και παρουσιάζονται τα ευρήματα. Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, νηπιαγωγείο, σχολικές γιορτές, Η εργασία στην πηγή:http://83.212.168.214/jspui/bitstream/123456789/1639/1/Maranta_InterculturalEducation.pdf 

Κιρκινέ, Ευαγγελία Γιορτές στο νηπιαγωγείο: η εθνική και θρησκευτική τους διάσταση: μια εθνογραφική μελέτη

Το νηπιαγωγείο, ως χώρος που μεσολαβεί ανάμεσα στην οικογένεια και την(τυπική) εκπαίδευση, απευθύνεται στα παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας, τηςπροσχολικής. Σύμφωνα με τις κρατούσες απόψεις για την παιδική ηλικία, τα νήπιαδεν μετέχουν του πολιτικού και ιδεολογικού πεδίου, καθώς αυτά είναι αθώα,παιγνιώδη και εγωκεντρικά, περιορισμένα στο στενό κύκλο της οικογένειας. Οι απόψεις αυτές αντιπροσωπεύονται τόσο στην παιδαγωγική θεωρία των σταδίων ανάπτυξης όσο και στην κοινή θεώρηση της έννοιας του «νηπίου». Αντίθετα, για την υπόλοιπη εκπαίδευση υπάρχει η άποψη ότι το σχολείο συνιστά έναν από τουςσημαντικότερους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους ο οποίος παίζειπροεξάρχοντα ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης τωνπαιδιών. Στη μελέτη αυτή προσεγγίζεται ο χώρος του νηπιαγωγείου ως ένα πεδίοκοινωνικής και πολιτικής δράσης και ως φορέας εθνικοθρησκευτικής αγωγής. Έτσι, ηπαρούσα έρευνα μελετά το νηπιαγωγείο ως έναν τόπο διαπαιδαγώγησης στις εθνικές και θρησκευτικές αξίες του κράτους και της κοινωνίας, όπου αυτό υπάγεται, και τα παιδιά ως κοινωνικά δρώντα υποκείμενα κατά τη διαδικασία της πολιτικής τους κοινωνικοποίησης.Με κύρια εστίαση στις εθνικές και τις θρησκευτικές γιορτές επιχειρήθηκε ναδιερευνηθεί η πραγμάτευση εννοιών, οι οποίες συμμετέχουν στη συγκρότηση του λόγου περί έθνους σε ένα συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, να περιγραφούν οι τρόποι και οι διαδικασίες της μεταβίβασης των σχετικών αξιών στα παιδιά και το πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης μέσα στην οποία όλα αυτά συμβαίνουν. Επιπλέον, μελετήθηκε ο ρόλος των παιδιών στη διαδικασία της εθνικοθρησκευτικής τους διαπαιδαγώγησης,η ενεργός συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της κάθε φορά κοινωνικής συνθήκης καιτων παραγόμενων νοημάτων, η αυτονομία δράσης και σκέψης, ο λόγος αντίστασηςκαι αμφισβήτησης που εκφέρουν . Η διατριβή στην πηγή:http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31805

Mousiadou, Nikoleta (2014, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)), Εθνικές εορτές και διαπολιτισμική προσέγγιση στο πολυπολιτισμικό ελληνικό νηπιαγωγείο: μία μελέτη περίπτωσης

Περίληψη: Με τον όρο εθνικές εορτές θα μπορούσαν να προσδιοριστούν όλα εκείνα τα τελετουργικά γεγονότα που αφορούν προηγούμενες ιστορικές στιγμές του εθνικού-κράτους, οι οποίες και κατέχουν ξεχωριστό ρόλο αλλά και σημασία. Οι εθνικές εορτές που αφορούν λοιπόν, τις ‘επιλεγμένες δόξες’, τις ιδρυτικές στιγμές στην πορεία του έθνους, δημιουργήθηκαν για να συνδράμουν στην ενδυνάμωση του εθνικού κράτους ,και γιαυτό απέβλεπαν πρωτίστως στην διαμόρφωση αλλά και αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας των πολιτών.Η έρευνα αυτή επιδιώκει να εξετάσει την σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων, αντιλήψεων έξι νηπιαγωγών και των αντίστοιχων διδακτικών τους πρακτικών, που αφορούν την υλοποίηση των θεμάτων για τις δύο εθνικές εορτές την 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου και εάν αυτές (οι διδακτικές πρακτικές) επιδρούν και στους μαθητές των συγκεκριμένων νηπιαγωγών. Παράλληλα, στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει την φύση αυτών των πεποιθήσεων και αντίστοιχων ή όχι πρακτικών ,δηλ εάν είναι εθνοκεντρικές, παραδοσιακές ή προοδευτικές και σύμφωνες με τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με βάση την σχετική βιβλιογραφία. Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση, ενώ ως εργαλεία συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι εις βάθος προφορικές συνεντεύξεις με ημι-δομημένα ερωτηματολόγια, τα γραπτά τεκμήρια (φάκελοι), και η παρατήρηση με μαγνητόφωνο . Για την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων που συλλέχθηκαν εφαρμόστηκε η path analysis. Το δείγμα της έρευνας ήταν έξι νηπιαγωγοί που υπηρετούσαν σε νηπιαγωγεία το σχ. έτος 2011-2012,σε τρείς περιοχές στην Δράμα, Καβάλα και Θεσσαλονίκη και οι μαθητές τους. Για τη συνέχεια της διατριβής στην πηγή:http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/34576

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: ΚΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Το έργο του Χρήστου Λεοντή ΚΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της μουσικής και χαρακτηριστικά δείγματα του λόγου του Ρήγα, του Σολωμού και του Μακρυγιάννη, συνθέτει σε μορφή τριπτύχου τις ιδέες του και αναδεικνύει τα στοιχεία που προδίδουν σε αυτές ενότητα και συνοχή, παρά τις εγγενείς τους διαφορές και τα διαφορετικά ιστορικά συμφραζόμενα που απηχούν. Πρόκειται ακριβώς για τα στοιχεία εκείνα, που συγκροτούν τη βάση του οικοδομήματος της δημοκρατικής πολιτικής παράδοσης του Ελληνισμού. http://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/KEL/index.htm

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Κατεβάστε δωρεάν 25 βιβλία για την Επανάσταση του 1821 (PDF)

Περισσότερα e-books στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Ερανιστή, ΕΔΩ